Home

Introducere Focul din anul 1836 Renovarea bis. din anul 1929 Scoala confesionala ortodoxa Renovarea bis. din anul 1909 Restaurarea episcopiei ortodoxe din Oradea Alegerea Episcopului Roman Investirea si instalarea Preotii Cartile din biserica Aceeasi reconfirmare în anul 1773 Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713 Protestul vicarului-episcop Meletie Kovács contra Protestul comumtatii contra episcopului Moise Drag Noua confirmare a Conventiunei din anul 1713. Raspunsul Împaratului. Inclyía Universitas Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy Petitia adresata împaratului Iosif al Il-lea. Raspunsul Consiliului Lett Regale la protestul epi Inclyta Particularis Congregatio kont Hacked By George Hacked By George

Ultimele Evenimente

Mihai Eminescu omagiat la Biserica cu Luna Seara de rugaciune inchinata parintilor si copiilor Invitatie seri duhovnicesti,18-25 martie 2012 Cateheze în perioada Postului Mare Preasfinţitul Sofronie a aniversat 13 ani de la hirotonia întru arhiereu şi 5 ani de la întronizarea în scaunul eparhial al Oradiei Duminica Ortodoxiei la Biserica cu Luna Nicolae Jiga in memoria bihorenilor Un moment istoric la o biserica incarcata de istorie 90 de ani de la reinfiintarea Episcopiei Oradiei Preafericitul Parinte Patriarh Daniel la Catedrala cu Luna Procesiune de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2008 ian 26 slujba inmormantare preot traian codila 2008 ian 20 slujba comuna ecumenica 2008 ian 06 boboteaza 2007 mai 19 parastas ps coman 2007 mai 04 mosoiu 88 ani 2007 aug 15 sarbatoare hram sf maria 2007 februarie 25 intronizare ps sofronie 2007 aug 11 inmormantare arhidiacon savu teodor 2007 aprilie 29 ps sofronie ps petroniu

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si informatii va rugam sa va inscrieti pentru newsletter cu ajutorul formularului de mai jos:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Ceas

Meteo
Fazele lunii


Fazele lunii

 

Protestul comumtatii contra Moise Dragos

Protestul comumtatii contra episcopului Moise Dragos în cauza credinciosilor Dimitrie Costa si loan

Becsülettes Nemes Tanáts, Comunitás, és egész város Nagy Jó Uraink! Böltsen emlékhezhetik a Teltes Nemes Tanács, és Város a Protocolom s Archívum Seriessei is minden szem elibe terjesztheti; a Török Háború után Nagy Várad Várossá Elöljárói által az ak¬kori négy epymástul külömbözö Magyar, Görög, Rácz és Oláh Nemzetbéli Városi Lakosok között véghez ment Törvényes s/.oros kötelezés bizonyithattya, és annak 1743 ik Esztendobe is követ¬kezett meg erösétése is Hitelése teheli, sot a Ns. Város Privilégiuma Confirmationálisának értelmes jellentheti, de az akkori ido viselt dolgairul iró Cronologusok is emlegetik, nem különben sok rend¬beli királyi kegyetmes Protectíonáüs Parancsolaíokis világoséttyák, mely nagy hasznára volt a Magyar Hazafi Nemzet veszedelemben forgott városi között, Nagy Váradvárosának is az napkeleti Rítu¬son lévo Rácz, Görög és Oláh nem Unitus Nemzet, mivel Török Pogány Nemzet Birodalma alól Hozatot népét jószágát ki szaba- ditotta a Keresztény kit szabad gyakorlására mindenek szabad utat nyitott; a városnak jobb rendtartására Privilégiumok Confirinatioja maga, nem kevés költségével és fáradságával ki szerzetté a városnak Tiszteséges módjában Politiájában szükséges Dolgokat kereskedéssel s egyéb szolgálatok által sokat segített gyarapitott; annak utánais akár mely hirtelen kivántató segétségekre költségét fáradságát nem sajnállotta, valamint most s ezulán sem sajnállya, -sot e jelen való idöbbenís a kivántató segítség nem hamarább volt s van más Lakosoktól mint a mondót Nemzetbéli városi la-kosok'ó!; Ugyan azért méltó érdemes azon Nemzetünk béli Lako¬sok e Ns. Város Elejéiül fogva tapasztalván, jutalom képpen azt kiványa s magát kötelezte is, hogy mondott Nemzetünkbéli Lako-saink Templomát, oskolát tartásának N. Váradon, a Tanácsnak a fele száma azokbul légyen, a Biroságis Esztendonként egyik Ma¬gyar, máskor másik t. i. emiétett Ritusu Lakosai légyen s azon Rítusnak a Városba Lakosok be vétessenek s. a. t. Mely Contractus e mostan élo Elöljárók és Lakosok is 1773 ik Esztendoben ujjra meg erösétettek. De óh nem reménlett költsönözés ! mit kell Ritusunkbéli Koszta Demeter és Bátsik lános ügyében tapasztalnunk ? hogy jó téteményei nemzetünk felekezetinek a légyen a jutalom, hogy nem hogy sem Birói sem esküti Hivatalra nem méltoztattunk, sot a mi nagyobb már a Lakosságrais Nationkbol valókat be venni sokan netalán ollyanakis ellenzik, a mint ki nézhetlyük, a kiknek Lelkelesmérete szerint inkább a volna kötelességek, hogy a közöttünk s velünk tett Contractusnak Istene végezését kötését fenn tartatnák, sot azok is, kiket egyebekben a Város Jurisdictiojában involánsoknak tapasztalhatni, mint egy köz akarat, s alkalmatosságot láttat¬nak mutatni, a mi accordánk ellenére a Koszta Demeter és Bátsik lános Eö kegyelmek ügyében nem gondolván azzal hogy a Con¬tractusnak meg szegese Hit szeges légyen. Mire nézve a Nagyváradi Méltoságos Graeco-Catholicus Püs¬pök Eö Ngs. arról tett Protestátioják és Contradictiójának hogy t. i. a Városba a mi nevezett Rítusunkon valókból valamint más senki ügy Koszta Demeter és Bátsik lános Eö kegyelmek Lakossoknak ezen Nagy Várad várossába be ne véttesenek, ezen Protestatio Contradictoria Ueclaratiónak ezen levelünk rendibe solemniter Re-preseníálunk, és Contradíctálunk és azt kivánnyuk, hogy azon Protestátoria declaratioja Egeik ügy mint a mi velünk való Város accordájának (mely azon lelki eszmérettel kötteles a meg tartatás¬ra valamint a Tktes Nemes Káptalannak tett accordaja) ellenére vagyon; segétségét ne acceptáltassék semmiképpen, és ne hogy a tiltott acceptatioja által az accordában tett átok, a Contractus té¬telnek Bizonysága t. i. önnön maga az Isten Eö Szent felségitül a Contrahensek kérése szerint a succesorokra ki ne származón, sött inkább az eddig való meg nem tartatásért is némi nemu ké¬pen leheto egyre vehetetlen látogatásait el távoztassa ; azon accordankat a Nemes Tanács és az egész Város minden részében telyesitteni, teljesittet is, meg tartani, s másokkal is meg tartani méltoztasson, melyben a Tetes Nemes Vármegye sem ellenes; sot inkább többszöri Protectionális Királlyi Kegyelmes Parancsolatok Executoraképpen segé öje. Annak okáért ha nem talán az czélja akár ki valakinek bogy ezen Eö Nsága Protestátioja a Bátsik lános és Koszta Demeter Lakosoktól való el tiltásának s következövén Háza építésének aka¬dályoztató eszköze légyen, ne hogy az illyetén Eszközlésnek mi reánkis ki származható accordánk prejudiciumával, s derogatiójával légyen, ollyalén szándéka ellen akkár kinekis, akit annak állapottya illetve, a Contractualis accordánk Törvénye szerint solemniter Protestálunk és Contradicalunk s azt akarjuk hogy ha ez által vagyon szándék az emiétett épilésnek meg gátolására; azon Protestátionak felvételeiével más Törvényes Üt kerestessék a végre, mint hogy már egyébb arántis ezen okát a Nemes Városnak a T-tes Nemes Vármegyeis Törvényes oknak nem esmérte és be sem vette; Végezetre kiványuk hogy pro fulura Cautela ezen Protestatio Contradictiorol a Ns. Város Protocol l urnába be irassék, és nekünk errol Testimonialis expedialtassék, lévén a Nemes Tanács¬nak és az egész Városnak alázatos szolgái Nagyváradi Görög, Rácz és Oláh nemzetbeli Napkeleti nem Unitus Rítuson iévo La¬kosok Comunitása Közönségesen. A Nagy Váradi Privilegialt Város Magistratussához, és az egész Comunitáshoz, s Város Stattussahoz Tek'ntetes etc. etc. Nagy Jó Uraihoz, az Város és Napkeleti Ritusu Lakosok között való accorda implementumára, a bent irt nem Unita Görög, Rácz és Oláh Nagy-Váradi Lakosok Comunitássának. Praesente 10 Aug. 1781.


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro