Home

Introducere Focul din anul 1836 Renovarea bis. din anul 1929 Scoala confesionala ortodoxa Renovarea bis. din anul 1909 Restaurarea episcopiei ortodoxe din Oradea Alegerea Episcopului Roman Investirea si instalarea Preotii Cartile din biserica Aceeasi reconfirmare în anul 1773 Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713 Protestul vicarului-episcop Meletie Kovács contra Protestul comumtatii contra episcopului Moise Drag Noua confirmare a Conventiunei din anul 1713. Raspunsul Împaratului. Inclyía Universitas Cuvântarea deputatului Emanuel Beöthy Petitia adresata împaratului Iosif al Il-lea. Raspunsul Consiliului Lett Regale la protestul epi Inclyta Particularis Congregatio kont Hacked By George Hacked By George

Ultimele Evenimente

Mihai Eminescu omagiat la Biserica cu Luna Seara de rugaciune inchinata parintilor si copiilor Invitatie seri duhovnicesti,18-25 martie 2012 Cateheze în perioada Postului Mare Preasfinţitul Sofronie a aniversat 13 ani de la hirotonia întru arhiereu şi 5 ani de la întronizarea în scaunul eparhial al Oradiei Duminica Ortodoxiei la Biserica cu Luna Nicolae Jiga in memoria bihorenilor Un moment istoric la o biserica incarcata de istorie 90 de ani de la reinfiintarea Episcopiei Oradiei Preafericitul Parinte Patriarh Daniel la Catedrala cu Luna Procesiune de Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2008 ian 26 slujba inmormantare preot traian codila 2008 ian 20 slujba comuna ecumenica 2008 ian 06 boboteaza 2007 mai 19 parastas ps coman 2007 mai 04 mosoiu 88 ani 2007 aug 15 sarbatoare hram sf maria 2007 februarie 25 intronizare ps sofronie 2007 aug 11 inmormantare arhidiacon savu teodor 2007 aprilie 29 ps sofronie ps petroniu

Newsletter

Pentru a primi cele mai noi stiri si informatii va rugam sa va inscrieti pentru newsletter cu ajutorul formularului de mai jos:

Nume:

Telefon:

E-mail:

Ceas

Meteo
Fazele lunii


Fazele lunii

 

Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713

Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713


Reconfirmarea Conventiei din an.nl 1713 de catra consiliul orasanesc în adunarea tinuta în 28 Decembre 1743 Mi Nemes Nagyvárad Várossának Feö Bírája Erdéli lános, Tanácsbéli Hites Eskütiyei: Taracsko Bertalan, Szirmaj Mihály, Balás Ferencz és Telegdi Szabó György, az Huszonnégy eskütek küzlül pediglen Stiller lakob, Kágya lános, Píoczer György és Stiller Fülep, adjuk tudtára mindenékk az kik illik ezen levelünkk rendében és Folyósába: hogy Ao modo habenti 1743, die vero Infrascripta edgyütt lévén, jelenének meg elottünk Városunk becsülletes, Concivis Lakossai az orientalis régi Görög nem Unitus Ecclesiának tagjai, ügy mint Czveovics Nesíor, Morzák Demeter, Gussi György, Horváth Mihály, Püspöki lános, Rácz Stojan, Rácz Kristoff és Görög Theodor Uraimék, magok és közönséges felekezetek képekben és producálának elottünk bizonyos meg egyezo vagyis Contractualis levelet, melly in Ano 1713, 3-a lanuary Bécbe költ, s azulán eadem Anno die 11 febr. akkori városunk Lakossai általis confirmáltatotí, és Városunk Pecsenyével meg eröséttetett. mely által az akkori Romai Catholica Anyaszentegyház .házbeliek, és több lakosi, s eö kegyelmek felekezeti közt illyettén alku lett volna, hogy mivel néhai Horvát Sámuel úr az orientalis Ecclesia részérol Városunknak akkoriba nagy jó akarója volt, ügy hogy maga költségin régi Privilegiumink Confirmatiokat effectualta, s azon kévüiis sokat fáradozott kurta, hogy háládatlan ne légyen az város az akkori s következendo, orientáüs Ecclessia Halgatóinak meg engedtetett vala városunkba. 1-rno Hogy Templomojok, Scholájok, Parochialis Házak számokra meg tartasson örökké, valameddig a Város fenn ál, s keresztények birtokába lesz. 2-o Hogy mind Gyorben, Komáromban, és löbb helyekken is a Tanácsba be vétessenek s fele közülek légyen; hogy ez által: mind az ország Törvényeibe excolaltassanak, s mind az város szolgálattyára alkalmatossák lehessenek. 3° Hogy a felekezetekben lévo személy a ki városunkban le telepedésül be következni szándékozna a városba, ne akadályoztassék. 4° Hogy ha a Romai Anyaszentegyház Papjai, s eö kegyel¬mek Papjai közt egyenetlenség támadna, városunk lenne egyik: oltalmok, Pártfogójuk s végezetre: 5° hogy a magok Relligioja szerint való Ceremonijákba imperturbate minden meg háborétás nélkül élhessenek, mind ezek megengedve vaiának insuper az is általak kivettetett, hogy ha az Isten mostani feltett szándékiba bóldogéttya, a Nemes Város /: kitül fügnek leginkább: ezen pensiumok és Papjaikat, s Templom¬aikat be hozandhatyák, akkoron az Papjaik fizetése is ex Communi Civitatis Cassa légyen, vagy ha ez nem lenne, eö- kegyelmek se adigáltathassanak ad exolutionem Sallary Plebánakis, és emeilet holmi becstelenkedések kivált hit dolgaiban ne légyenek, s ezen igérelek Subvinculo Centum aureorum meg tartassanak. Melly abbéli propositiojokat meg hallgatván s az prespecificált 1713 Esztendoben Városunk adománjának Continentiait is meg; értvén, ügy hasonlóképpen mostani felséges Aszonyunk kegyelméssen Nemzeteknek Super premissorbm pacifico usu lett Confirmationális Privilégiumot is elottünk in vidimatis inpresentis meg láttuk volna legelsoben is annak Homagialiter obíemperálni kí¬vánván, az ellen ne minimo quidem ellenkezünk, hanem mind ahoz való Devotionkat, s mind pedig ellötünk viselvén azt is, hogy nem csak az elott harmincz esztendok kel Városunk Privilegiuminak, és szabaságunknak voltak az orientális Ecclessíabeli nem Unitus részeniévök oltalmazó! s akkori annyi szabadságainknak is kikben vagyunk, de mostani el kezdett dolgaink szabadságunk ujabb Kérése is nem kevéssé fundáltatik segélységeken. mivel Városunkba lévo minden nemzet sem concuralt ni expensis annyiba mint Eö- kegyelmek, s ezutánis segélységeket nem hogy meg vonni, sot Ujittani kiványák. Annak okáért confirmáltatván per totum a producalt Contractust, ujjolag mink is Városunk fejébe obügalljuk arra mangunkat, hogy ha kivált Isten az f e l szabadu1ásba boldogitlya Városunkat, az Papjainak behozásokat, Tem¬plom épétesit ellenzem nem fogjuk, azoknak illendo fundusokat pro Residentia ét erigendo Templom ki mutatunk, minden Ceremonhjokat rendek szerint folytatni meg engedjük, s azokba tehet¬ségünk szerint az háborgatok ellen oltalmazni fogjuk -és Compe-tens szabadságba azokat tartani el nem mulattyúk, és ha a Romai Catholicus Plébanus fizetésibe Concuralnak mi is Papjai fizetésibe in equivalenti succuralunk, felekezetek közzül lakni be jövendoket fiem akadályoztatunk, hanem be fogadjuk, s mind azokat, ügy mostaniakat és jövendobeli succesorokat az belso és külso Taná¬csunkba applicallyuk, és az belso Tanácsunknak felét azukbul teszük, Bíróság viseletre is alternatim közü'ök emelünk, Czéhekbe való állásokat sem ellenzük, s más Városi Hivatalokra is alkalmaztatni élnem mulasztyuk. Mely premissáknak szentül va'ó megtartásokra Városunkat sub vinculo 100 aureorum kötelezzük harum nostrarum vigore ét Cittis Nostrae Authentico Sigillo Communitatum Liiterarum Testimonialiter mediante. Magnó Varadini Üie 28-a Decembris Ano Dm 1743 (L.S.) Per Juratum Civitatis ordinarum Notarium Gábrielem Kornis de Tot-Váragya. m. p.


Realizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro